りい

part:ベース
birth:6/21
drink:ビール
http://twitter.com/#!/ly_skazkiAll rights reserved by SKAzKI